Ανακοινώσεις

Μετά την ανακοίνωση απαλλαγής διδάκτρων στις 5/2/2019  και την καταβολή  της  α΄ δόσης  από τους επιτυχόντες φοιτητές και  λόγω του ότι είχαμε και δύο (2) δηλώσεις διαγραφής, του Βερώνη Νικολάου (υπ’ αριθμ. πρωτ. 54/7-2-2018 αίτηση) και του Πομώνη Νίκου ( υπ’ αριθμ. πρωτ. 59/13-2-2018 αίτηση)...

Μετά την καταγραφή των  απαιτούμενων  δικαιολογητικών που κατέθεσαν οι υποψήφιοι  και βάση το άρθρο 5 της ΥΑ 131757/Ζ1/02-08, έγινε καταχώριση ανά φοιτητή των δηλωθέντων εισοδημάτων από όλες τις πηγές εισοδήματος, αφαιρέθηκαν οι φόροι και το συνολικό καθαρό εισόδημα που διαιρέθηκε με την κλίμακα ισοδυναμίας (εφαρμογή του...

Σύμφωνα με τη με υπ' αριθμ. 3/22-01-2019 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, εγκρίθηκε ο τελικός πίνακας επιλαχόντων ανά κατεύθυνση στην οποία αντιστοιχεί το 50% των προβλεπόμενων θέσεων: Πίνακας Επιτυχόντων/Επιλαχόντων στο Π.Μ.Σ. "Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία"....

Με βάση τον τελικό πίνακα αξιολόγησης, όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την εξέταση των ενστάσεων  (βλέπε πίνακα πιο κάτω), και σύμφωνα με τη με υπ' αριθμ. 2/15-1-2019 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, ανακοινώνουμε τον πίνακα επιτυχόντων όπως  φαίνεται πιο κάτω: Τελικός Πίνακας Αξιολόγησης, Πίνακας Επιτυχόντων στο Π.Μ.Σ. ...

«ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ»  Ένσταση κατά του πίνακα επιτυχόντων μπορεί να ασκηθεί εντός πέντε (5) ημερών (μέχρι και τις 4/1/2019 λόγω εορτών)  από την ημερομηνία ανακοίνωσής του. H ένσταση, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο masterphys@uniwa.gr  και...

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας στο γραφείο Μεταπτυχιακών σπουδών, στο κτήριο της κεντρικής διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 και ώρες 14:00-16:00. Ο φάκελος μπορεί να αποστέλλεται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση: Πανεπιστήμιο...