Διεξαγωγή μαθημάτων 1ου εξαμήνου (εαρινού) του Β κύκλου ΠΜΣ

Διεξαγωγή μαθημάτων 1ου εξαμήνου (εαρινού) του Β κύκλου ΠΜΣ

 
Για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η προσωρινή απαγόρευση, η εκπαιδευτική διαδικασία, στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, διενεργείται με μεθόδους και μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής εθνικής διάταξης.  
 
Για την εξ αποστάσεων εκπαίδευση θα χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα microsoft team

Για κάθε μάθημα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις από τον αντίστοιχο διδάσκοντα μέσω του e-class.

Σύντομα θα αναρτηθεί το χρονοδιάγραμμα του εξαμήνου