Προσωπικό

Συντονιστική Επιτροπή

Ε. Γραμματοπούλου, Καθηγήτρια, Διευθύντρια Π.Μ.Σ. (Βιογραφικό Σημείωμα)

Γ. Γιόφτσος, Καθηγητής, Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Μ.Σ.

Β. Σαελλάρη, Καθηγήτρια (Βιογραφικό Σημείωμα)

Γ. Γεωργούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Μ. Παπανδρέου, Επίκουρος Καθηγήτρια (Βιογραφικό Σημείωμα)