Το ΠΜΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής λειτουργεί το μοναδικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών σε Σχολή Φυσικοθεραπείας με τίτλο:

“Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία” 

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη παραγωγή και μετάδοση προηγμένων γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, τεχνικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της Φυσικοθεραπείας, με έμφαση στην πρόληψη, βελτίωση και ολιστική αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο αναπνευστικό, στο μυοσκελετικό και στο νευρικό σύστημα. Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος αναφέρονται στην πρόληψη, βελτίωση, θεραπευτική άσκηση, ολιστική αντιμετώπιση  και λειτουργική αποκατάσταση.

Σκοπός του προγράμματος είναι: Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. επιστημονικές περιοχές της φυσικοθεραπείας και η δημιουργία υψηλού επιπέδου φυσικοθεραπευτών.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, αναμένεται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές: