Το ΠΜΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής λειτουργεί το μοναδικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών σε Σχολή Φυσικοθεραπείας με τίτλο:

“Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία” 

Κατεύθυνση 1: Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία. Κατεύθυνση 2: Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία» 

Αντικείμενο – Σκοπός – Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη παραγωγή και μετάδοση προηγμένων γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, τεχνικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της Φυσικοθεραπείας, με έμφαση στην πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο αναπνευστικό και στο μυοσκελετικό σύστημα. Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος αναφέρονται στην πρόληψη, βελτίωση, αποκατάσταση, θεραπευτική άσκηση και λειτουργική αποκατάσταση, ενώ διακρίνονται σε δύο επιμέρους γενικές θεματικές περιοχές εμφάνισης διαταραχών: στο αναπνευστικό και μυοσκελετικό σύστημα.

Σκοποί του προγράμματος είναι: Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. επιστημονικές περιοχές της φυσικοθεραπείας και η δημιουργία υψηλού επιπέδου φυσικοθεραπευτών.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αναμένεται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές:

  • Να έχουν αποκτήσει υψηλή επιστημονική κατάρτιση και εξειδικευμένες δεξιότητες δηλ. γνώσεις, δυνατότητες και κοινωνικές/μεθοδολογικές ικανότητες σε συνθήκες εργασίας ή μελέτης.
  • Να γνωρίζουν τις θέσεις, στάσεις και πεποιθήσεις του σύγχρονου φυσικοθεραπευτή προκειμένου να υπηρετήσουν το κοινωνικό γίγνεσθαι και να δραστηριοποιηθούν σε επιστημονικούς, ερευνητικούς και επαγγελματικούς φορείς.
  • Να κατανοούν και να διαχειρίζονται τις ανάγκες των ασθενών με Αναπνευστικά και Μυοσκελετικά προβλήματα με συνέπεια την ποιοτική φροντίδα υγείας.
  • Να κάνουν κλινικό συλλογισμό και ερευνητικό σχεδιασμό στο γνωστικό αντικείμενο της Αναπνευστικής και Μυοσκελετικής Φυσικοθεραπείας.

ΦΕΚ ΠΜΣ Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία

ΦΕΚ Κανονισμού ΠΜΣ

ΦΕΚ Τροποποίησης Κανονισμού Σπουδών ΠΜΣ

Προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων στο Π.Μ.Σ. Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία