Εκπόνηση διπλωματικής διατριβής

Εκπόνηση διπλωματικής διατριβής

Μετά από ερωτήσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών αναφορικά με την εκπόνηση των διπλωματικών εργασιών, σας ενημερώνουμε ότι σύντομα θα αναρτηθεί ο σχετικός οδηγός με όλες τις λεπτομέρειες.

Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.